Mot nye høyder med nye BREEAM-NOR

Facebook Twitter LinkedIn Email

Med BREEAM-NOR 2016 har NGBC lansert et verktøy som skal drive byggenæringen videre inn i fremtiden.

Etter halvannet års intens arbeid ble endelig BREEAM-NOR 2016 lansert tidligere i høst, nesten fem år etter den første versjonen.

– Vi har opplevd og fortsetter å oppleve stor interesse fra bygge- og eiendomsnæringen rundt utviklingen av BREEAM-NOR, og det er nettopp det store engasjementet på tvers av næringen som har gjort BREEAM-NOR til en suksess, sier Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i NGBC.

Siden det første BREEAM-NOR sertifiserte bygget sto ferdig i 2013, har en rekke andre kommet til, og i dag finnes det mer en 900.000 kvadratmeter sertifisert bygningsmasse fordelt over hele landet. Majoriteten av byggene er kontorbygg i og rundt hovedstaden, men også barnehager, skoler, helse- og omsorgsbygg, hotell og kjøpesentre å finne blant de BREEAM-sertifiserte prosjektene. Med lanseringen av den nye BREEAM-NOR manualen håper NGBC å engasjere mellomstore og mindre utviklere inkludert boligutviklere, både private så vel som offentlige om hittil har vært litt avventende til miljøsertifiseringssystemet.

– Det er i stor grad de største private utviklerne samt enkelte offentlige aktører som har drevet etterspørselen etter BREEAM-NOR så langt, men vi ser tendenser til at dette er på vei til å endre seg, blant annet takket være økt etterspørsel fra kommuner rundt om i landet, sier Nohre-Walldén.

Gode tilbakemeldinger

Den nye BREEAM-NOR-manualen er harmonisert mot det internasjonale BREEAM-systemet, samtidig som erfaringene med den første norske versjonen er implementert så langt det har latt seg gjøre.
– BREEAM-NOR 2016 er restrukturert og justert for å gjøre innholdet mer relevant og praktisk, og den er utformet med en tydelig tilknytning til Bygg 21s stegnorm for byggeprosessen, sier Nohre-Walldén.

Blant prosjektene som har begynt å bruke den nye manualen har det i stor grad kommet positive tilbakemeldinger på endringene.
– Blant annet er det utviklet en rekke nye verktøy som skal bidra til å forenkle revisjonsprosessen, noe som har blitt godt tatt imot blant de eksisterende BREEAM-prosjektene, sier Nohre-Walldén.

For kjennere av den første manualen er BREEAM-NOR 2016s innretning og oppbygning noe endret. Flere emner kjent fra BREEAM-NOR 2012 er slått sammen og enkelte nye emner er inkludert i den nye manualen. Harmoniseringen mot Bygg21s fasenorm bidrar dessuten til å legge til rette for en integrert prosjekteringsprosess og økt fokus på tidlig involvering i prosjektene.

Lys og belysning

Blant de ni miljøkategoriene som er inkludert i BREEAM-NOR er helse og innemiljø blant de de tyngst vektede og inneholder flere lysrelaterte krav.
– Gode lysforhold er blant de viktigste kriteriene for leietakere når de skal velge lokaler, og forskning viser at dette også har stor innvirkning på trivselen og produktiviteten til brukene i bygget. BREEAM-NOR har har derfor flere emner som direkte og indirekte stiller krav til lysforhold. Det handler ikke bare om kvalitet i sluttproduktet i form av konkret belysningsstyrke. Lys må designes for det reelle behovet, på rett plass, til rett tid og i rett mengde samtidig som andre hensyn til innemiljøet ivaretas, sier Nohre-Walldén.

I tillegg til kategorien helse- og innemiljø, er krav til belysning også inkludert i kategoriene for energi og forurensing. For de som er kjent med den første versjonen av BREEAM-NOR manualen, vil mye  av innholdet i BREEAM-NOR 2016 være kjent fra tidligere. Den største endringen er at flere av emnene som omhandlet belysning i den første versjonen av manualen nå er samlet i ett emne, Hea 01, som har som formål å sikre at daglys, kunstig belysning og brukerkontroll blir adressert i tidligfase for å optimalisere visuell komfort for brukerne av bygget.

De som er kjent med BREEAM-NOR 2012 vil oppleve at flere av dokumentasjonskravene er forenklet i den nye manualen og at det i større grad er åpnet for en fleksibel tilnærming for å vise samsvar med de ulike kriteriene. I tillegg vil man se at enkelte av kriteriene i seg selv er noe skjerpet sammenlignet med tidligere. En annen endring i BREEAM-NOR 2016 er at det er lagt til presiseringer når det gjelder beregningsmetodikk for dagslys, og det er nå åpnet for å vise samsvar med enkelte av kriteriene ved hjelp av luminans, i tillegg til gjennomsnittlig dagslysfaktor.

– Disse endringene gjenspeiler at både verktøyet og markedet er i stadig utvikling, sier Nohre-Walldén

Norsk versjon på trappene

BREEAM-NOR 2016 ble i første omgang kun lansert på engelsk, men en norsk versjon av manualen er på trappene og vil etter planen publiseres rett før jul. I tillegg vil det etterhvert komme en ny og oppdatert versjon hvor småfeil og mangler identifisert etter lansering vil bli rettet opp.
NGBC vil dessuten jobbe kontinuerlig med å videreutvikle BREEAM-NOR, og har allerede identifisert og begynt å planlegge flere utviklingsprosjekter.
– Vi opplevde et voldsomt engasjement og fikk en rekke innspill fra markedet da vi jobbet med å utvikle BREEAM-NOR 2016. De innspillene vi av ulike årsaker ikke har klart å implementere i denne omgang tar vi med oss videre som grunnlag for videre utvikling. Blant annet jobber vi nå med å se på hvordan sirkulær økonomisk tankegang i større grad kan inkluderes i fremtidens manualer, sier Nohre-Walldén.

BREEAM for bolig

NGBC ønsker å utvikle markedet for miljøsertifisering og med BREEAM-NOR 2016 er det for første gang mulig å BREEAM-sertifisere boliger i Norge. Den nye BREEAM-NOR-manualen setter tilsvarende kvalitetskrav for sertifisering av bolig som for næringsbygg. Det innebærer blant annet dokumentert god ytelse på dagslys og innendørs luftkvalitet, dokumentert giftfritt innemiljø, god tilgang på servicetilbud og kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende.

– Dette er kvaliteter vi vet boligkjøpere er opptatt av, men som de ofte ikke har kompetanse nok til å følge opp underveis. En BREEAM-NOR-sertifisering gir kjøper trygghet for at disse kvalitetene er ivaretatt i det ferdige bygget, og ikke bare i prospektet, sier Nohre-Walldén.
NGBC har allerede mottatt mange henvendelser om BREEAM-NOR for bolig, og flere utviklere har varslet at de vurderer å benytte BREEAM systematisk ved boligutbygging på lik linje med yrkesbygg, fortsetter han.

Blant de som har testet det nye verktøyet er Oslo S Utvikling (OSU) som BREEAM-sertifiserer 145 leiligheter i Bispevika. OSU har ambisjoner om at Eufemias hage skal bli det første BREEAM-sertifiserte boligprosjektet i Norge og var også det første prosjektet som ble registrert på den nye manualen. Utvikleren har tro på at BREEAM bidrar til å øke kvaliteten både i byggeprosessen og sluttresultatet. En markedsundersøkelse gjennomført av Apeland for OSU viser dessuten at kundegruppen er positive til miljøsertifisering, selv om det fortsatt ikke er avgjørende for kjøperne.
– Vi tror det har skjedd mye i folks bevissthet og forventninger til nye boligers miljødokumentasjon. Ved at Eufemias Hage markedsføres med en miljøsertifisering tror vi dette vil forsterke boligkjøperes ønske om å eie en bolig med dette kvalitetsstempelet, sier Jørgen Blix, boligdirektør i OSU som forventer økt etterspørsel etter sertifiserte boliger i tiden som kommer.

Artikkelen er publisert i Lyskulturs magasin 04/16.
Magasinet kan leses gratis på «min side» for medlemmer av Lyskultur. 

Kurssamarbeid

Lyskultur arrangerer i samarbeid med Norwegian Green Building Council kurs i BREEAM-NOR, lys og belysning. Kurset tar for seg de viktigste endringene i BREEAM-NOR 2016, og gjør et dypdykk i konkrete emner som krever lyskvaliteter både for yrkesbygg og bolig. Kurset vil også gi deg innsikt i hva slags dokumentasjon som tilfredsstiller kriteriene i BREEAM-NOR, og retter seg primært mot rådgivende ingeniører elektro, lysdesignere, belysningsplanleggere og leverandører av belysning.
Neste kurs arrangeres 15. februar i Oslo.

Norwegian Green Building Council (NGBC)
NGBC er en medlemsorganisasjon med 260 medlemmer fra hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby kompetanse, opplæring og miljøsertifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR.
BREEAM-NOR
BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringssystemet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. BREEAM gir en detaljert oppskrift på hvordan  man bygger bærekraftig bygg i praksis. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon innen ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning og strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav.
Få full tilgang til alle artikler i Norges eneste spesialmagasin for belysningsbransjen
Bestill her

Meld deg på Lyskulturs nyhetsbrev

Vi deler jevnlig fagartikler, nyheter om våre events, kurs og magasiner. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få dette rett i innboksen!